Donatie aanvragen

Aanvragen kunnen digitaal (pdf of word-document) worden ingediend via mijnaanvraag@druckerfonds.nl.

Minimale eisen

In de aanvraag geeft u (in ieder geval) antwoord op de volgende vragen:

1) Met wie en waarom doet u dit project?

2) Hoe bereikt u met uw project de doelgroep van het Druckerfonds, de mensen die het minder makkelijk hebben?

Zonder duidelijke antwoorden op deze vragen wordt de aanvraag tijdens een vergadering van het Druckerfonds niet besproken.

Het Druckerfonds is er voor projecten die ten goede komen aan mensen in de samenleving die dat het hardst nodig hebben. Kans op financiële steun is er dus vooral voor projecten die zorgen dat het leven van de minder kansrijke groepen uit de samenleving beter wordt.

Hoe directer de betrokkenheid van deze groepen bij het project, hoe liever het ons is. (Liever ‘door’, dan ‘voor’.)

Tijdsplanning

Houd rekening bij het indienen van de aanvraag met 2 belangrijke data:

1) U dient de aanvraag (minimaal) 2 maanden vóór de start van het voorgestelde project in;

2) U dient uw aanvraag minimaal 2 weken vóór de in 2020 vastgestelde vergaderdata van het Druckerfonds in: 

 • 7 april
 • 16 juni 
 • 9 september
 • 10 november

Voorwaarden

Het Druckerfonds steunt het liefst nieuw projecten. Het gaat altijd om projecten met een éénmalig karakter. Subsidies over meerdere jaren worden slechts bij uitzondering verleend. Structurele subsidie of een exploitatiesubsidie passen niet in de voorwaarden om subsidie te krijgen. Daarnaast gelden (voor u als aanvrager) nog enkele voorwaarden zoals:

 • De aanvrager financiert minimaal 1/3 deel van het project uit eigen middelen dan wel via derden;
 • Het Druckerfonds adviseert dan ook om voor uw project ook andere fondsen aan te schrijven;
 • Uw aanvraag bevat een duidelijke (en deugdelijke) projectomschrijving, waaronder ook een begroting van kosten en de verwachte opbrengsten;
 • Na afloop van het project stuurt u het Druckerfonds een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording. De mogelijkheid bestaat dat u om een accountantsverklaring wordt gevraagd; 
 • U ontvangt de toegezegde donatie van het Druckerfonds in principe ná de uitvoering van uw project én de verslaglegging en de verantwoording hiervan. Als u voor het project de noodzaak van een voorschot kunt aantonen, kan deze in goed overleg worden toegezegd; 
 • Als u meer dan €10.000 aanvraagt, voegt u direct bij het indienen ervan een jaarverslag en jaarrekening van het voorgaande jaar toe én de begroting van het lopende jaar.
 • Als u de toezegging van de donatie voor het project niet binnen 6 maanden na afloop van het project opvraagt, laat het Druckerfonds het toegezegde bedrag vervallen.

Kleine aanvragen

Het Druckerfonds maakt een uitzondering voor ‘kleine aanvragen’. Als u €300 of minder nodig heeft om uw project te kunnen laten slagen, kunnen wij het makkelijker voor u maken:

1) Beperk uw projectvoorstel (inclusief begroting) tot maximaal 1 A4;

2) Verantwoord uw uitgevoerde project door middel van een sfeerimpressie, een foto(reeks) of kort filmpje.