Werkwijze

Doelstelling

Onze stichting stelde bij de oprichting dat ons doel was: ‘het bevorderen en ondersteunen van sociaal culturele activiteiten en van activiteiten gericht op de sociale cohesie van de samenleving‘. Dat doen we nog steeds, al beschrijven we het tegenwoordig liever zo:

Het H.L. Druckerfonds ondersteunt projecten die het er zorgzamer en gezelliger op maken in de gemeenschappen van Leiden en omgeving.

We ondersteunen projecten in Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest, Leiderdorp en Warmond (maar niet de rest van Teylingen). We zijn onafhankelijk van overheden, politieke partijen, religieuze richtingen en andere maatschappelijke organisaties en zijn een vermogensfonds dat transparantie nastreeft. (Onze jaarrekening vind je hier.)

Doelgroep

Het Druckerfonds is er voor projecten die ten goede komen aan mensen in de samenleving die dat het hardst nodig hebben. Financiële steun is er voor projecten die zorgen dat het leven van de minder kansrijke groepen uit de samenleving beter wordt. Hoe directer de betrokkenheid van deze groepen bij het project, hoe liever het ons is. (Liever ‘door’, dan ‘voor’.)

De doelgroep is dus nog altijd in lijn met de oorspronkelijke doelstelling van het door professor Drucker opgerichte Volkshuis: ‘verhoging van de ontwikkeling, beschaving en levensgeluk van de arbeidende en daarmee gelijkstaande klassen’.

Strategie

De stichting heeft een belegd vermogen van € 3,6 miljoen. Daarnaast hebben we huuropbrengsten van drie winkelpanden op de Haarlemmerstraat. De winst op ons vermogen en de huuropbrengsten geven we weg en dat betekent dat we jaarlijks tussen de € 100.000 en € 150.000 kunnen weggeven.

Het Druckerfonds heeft in principe een eeuwigdurende horizon. Dat betekent dat we ernaar streven om ons vermogen in stand te houden zodat we ieder jaar geld kunnen blijven geven aan mooie initiatieven. Dat bereiken we door uit het financiële resultaat van ons vermogen eerst geld in onze algemene reserve te storten, om deze waardevast te houden.

De stichting werkt in voorkomende gevallen samen met andere goededoelenorganisaties in Leiden en omgeving. We komen als ‘Leidse fondsen’ bij elkaar en hebben de gezamenlijke website www.leidsefondsen.nl.

Communicatie

We komen graag in de publiciteit zodat zo veel mogelijk potentiële aanvragers voor subsidie ons kennen. Jaarlijks publiceren we natuurlijk ons jaarverslag en de jaarrekening. We vinden het fijn als subsidieontvangers waar mogelijk de naam of het logo van onze stichting bij hun project vermelden. Dat logo kun je hier vinden.

Beleid

We geven geld aan nieuwe en waar mogelijk vernieuwende projecten. Maar ook als je iets al jaren doet dat Leiden er zorgzamer en gezelliger op maakt en je hebt een bijdrage van ons nodig, ben je welkom om een aanvraag te doen.

De stichting financiert eenmalig. Meerjarige subsidies worden slechts bij uitzondering verleend. Structurele of exploitatiesubsidies geven we nooit.

Voorwaarden voor een bijdrage

a. In het projectplan geef je aan waarom en met wie je het project uitvoert.

b. We willen weten op welke manier het project past bij onze doelgroep. (Liefst horen we dat van mensen rechtstreeks.)

c. Als aanvrager financier je ten minste 1/3 deel van het project uit eigen middelen of via derden, bijvoorbeeld door cofinanciering door andere fondsen.

d. Bij de aanvraag lever je een heldere projectbeschrijving, inclusief een begroting van de totale kosten en opbrengsten.

e. Na afloop stuur je ons een inhoudelijk en financieel verslag. Voor kleine bedragen hoeft dat natuurlijk geen heel boekwerk te zijn. Foto’s van je project vinden we heel fijn, en tellen natuurlijk mee voor de ‘verantwoording’.

f. We vragen heel soms een accountantsverklaring.

g. Als je aanvraag gehonoreerd wordt, kun je een voorschot krijgen. Het hele bedrag ontvang je dan na ontvangst en beoordeling van het verslag.

h. Je moet het toegekende bedrag (na aftrek van het voorschot) binnen zes maanden na afloop van het project opvragen, anders komt de toezegging te vervallen.

i. Loopt het project uit? Of verandert er onderweg iets belangrijks? Dan neem je contact met ons op.

Werkwijze

Het bestuur van de stichting komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar om de ontvangen aanvragen voor een bijdrage te beoordelen. Je hoort daags na de vergadering per brief of mail of je aanvraag gehonoreerd is of niet. Krijg je geen bijdrage, dan leggen we daarin kort uit waarom niet.

Het bestuur kan ook projecten initiëren die voldoen aan de doelstelling en passend zijn voor de doelgroep.

Bij de beoordeling van ontvangen aanvragen waken bestuurders voor risico’s van integriteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat bestuursleden die zelf iets te maken hebben met een project, niet meebeslissen over een toekenning.

We hebben een groot bestuur, dus de kans is klein dat de situatie ontstaat dat iemand in zijn eentje besluiten kan nemen. Voor de zekerheid hebben we afgesproken dat besluiten over toekenningen altijd door minstens drie mensen worden genomen. Ook voor andere besluiten moeten er minstens drie mensen meebeslissen.

Naast financiële ondersteuning kan de stichting desgevraagd als adviseur en gesprekspartner binnen onze doelstelling. Ook kun je met een van onze bestuursleden overleggen als je een aanvraag overweegt. Aan dat gesprekje vooraf kun je geen rechten ontlenen; de besluiten worden genomen door het hele bestuur in de vergadering. Maar we kunnen je natuurlijk wel tips geven voor je aanvraag en ervoor zorgen dat er niets ontbreekt wat we mee willen wegen.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid is in het bestuur vastgesteld. Circa 50% van het vermogen is belegd in onroerend goed. Dit onroerend goed behoort tot het erfgoed van de stichting. Voor het overige
wordt circa 25% belegd in vastrentende waarden inclusief liquide middelen. Voor circa 25% wordt belegd in zakelijke waarden. Het vermogensbeheer voor de effectenportefeuille is gemandateerd aan een bank. Wij beleggen zo duurzaam mogelijk.

Begroting en jaarrekening

Het bestuur stelt jaarlijks een begroting vast. De jaarrekening wordt door de kascommissie van een verklaring voorzien.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, die voor hun inzet geen beloning ontvangen. Gemaakte kosten worden wel vergoed. De kosten van bestuur en organisatie zijn gemaximeerd op 0,5% per jaar van het gemiddeld belegd vermogen. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Dit ‘beleidsplan’ is geactualiseerd op 21 mei 2022