Donatie aanvragen

Aanvragen

Aanvragen kunnen digitaal (pdf of word document) worden ingediend bij de secretaris van het Druckerfonds: mijnaanvraag@druckerfonds.nl.

Wij verwachten in uw aanvraag antwoord op de volgende vragen:
1) Met wie en waarom doet u dit project?
2) Hoe bereikt u met uw project de doelgroep van het Druckerfonds, de mensen die het minder makkelijk hebben?

Het is belangrijk om aanvragen minstens twee maanden voor aanvang van het project te doen en stukken minimaal twee weken voor de bestuursvergadering in te dienen. In 2020 op: 4 februari, 7 april, 9 juni, 8 september, 10 november.

Voorwaarden

Het Druckerfonds steunt het liefst nieuwe en vernieuwende projecten. Het gaat altijd om projecten met een éénmalig karakter. Subsidies over meerdere jaren worden slechts bij uitzondering verleend. Structurele subsidie of een exploitatiesubsidie passen niet in de voorwaarden om subsidie te krijgen. Daarnaast gelden nog enkele voorwaarden zoals

  • De aanvrager staat te goeder naam en faam bekend.
  • De aanvrager financiert minimaal 1/3 deel van het project uit eigen middelen dan wel via derden.
  • Cofinanciering door andere fondsen wordt op prijs gesteld.
  • Bij de aanvraag wordt een deugdelijke projectbeschrijving verlangd, inclusief een begroting van de kosten en verwachte opbrengsten.
  • Na afloop wordt een inhoudelijk verslag gevraagd en een financiële verantwoording.
  • Een accountantsverklaring kan worden gevraagd;
  • Betaling van de bijdrage vindt plaats na ontvangst en beoordeling van bovengenoemde verslaglegging. In voorkomende gevallen kan tot een voorschot worden besloten;
  • Voor aanvragen groter dan 10.000 euro wordt verzocht om toezending van een jaarverslag en jaarrekening van het voorgaande jaar en de begroting van het lopende jaar;
  • Toezeggingen die niet binnen 6 maanden na afloop van het project worden opgevraagd, komen te vervallen.